Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Prehľad

Túto webovú stránku prevádzkuje TheAxeThrowing.com s. r. o. Pojmy „my“, „nás“ a „naše“ na celom webe sa vzťahujú na web TheAxeThrowing.com s. r. o. Ponúkame túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, ktoré sú z tejto stránky k dispozícii vám, používateľovi, za predpokladu, že prijmete všetky tu uvedené podmienky, zásady a oznámenia.

Každý, kto sa zúčastňuje hodu sekerou, je povinný mať pri sebe počas celej akcie občiansky preukaz alebo cestovný pas. Na overenie vášho veku je potrebná krátka kontrola pred účasťou na podujatí.

Návštevou našich stránok a/ alebo kúpou niečoho od nás súhlasíte s našou „službou“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami („zmluvné podmienky“, „podmienky“) vrátane týchto dodatočných zmluvných podmienok a zásad tu uvedených a/alebo dostupných prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov týchto stránok, vrátane používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a/ alebo prispievateľmi obsahu.

Vyhlásenie o účasti na vlastné riziko

Používaním našich služieb vyhlasujete, že súhlasíte s Prevádzkovým poriadkom, Spracovaním osobných údajov, Zmluvnými podmienkami, Bezpečnostnými pravidlami a Pokynmi prevádzkovateľa. Ste si vedomí zvýšeného rizika poranenia a boli ste informovaní o svojich povinnostiach týkajúcich sa ochrany vášho majetku a zdravia ako aj ostatných účastníkov a tretích strán. Budete brať ohľad na odporúčania a príkazy organizátorov a aktívne predchádzať škodám na zdraví alebo majetku.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že hádzanie sekerou môže byť pozastavené bez peňažnej náhrady v prípade opakovaného porušovania zásad a pokynov prevádzkovateľa. V prípade silného dažďa môže byť služba pozastavená na základe pokynov prevádzkovateľa: V tomto prípade je vykonaná ďalšia rezervácia alebo je vrátená zostávajúca čiastka peňazí deklarovaná prevádzkovateľom.

Vyhlasujete, že sa zúčastníte hádzania sekerou pod obchodným názvom „TheAxeThrowing.com“, ktoré prevádzkuje spoločnosť TheAxeThrowing.com s. r. o., identifikačné číslo so sídlom Obchodná 1537/68, Bratislava 811 06 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) na vlastné riziko a zodpovednosť, a preto ste si vedomí toho, že prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody na zdraví alebo majetku, ak k takémuto poškodeniu dôjde pri hádzaní sekerou. Ďalej vyhlasujete, že ste zdravotne spôsobilí a nemáte žiadne fyzické ani duševné obmedzenia, kvôli ktorým by ste nemohli používať služby prevádzkovateľa týkajúce sa hádzania sekerou s možnosťou konzumácie alkoholických nápojov. Používaním našich služieb vyhlasujete a súhlasíte, že nebudete uplatňovať žiadne nároky voči prevádzkovateľovi za škody, ktoré vzniknú počas hodu sekerou.

Oddiel 1 – Podmienky internetového obchodu

Pred prístupom alebo používaním našich webových stránok si prosím pozorne prečítajte tieto Obchodné podmienky. Prístupom alebo používaním akejkoľvek časti stránok súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito obchodnými podmienkami. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, nesmiete pristupovať na webovú stránku ani používať žiadne služby. Ak sú tieto Obchodné podmienky považované za ponuku, prijatie je výslovne obmedzené na tieto Obchodné podmienky.

Na všetky nové funkcie alebo nástroje, ktoré sú pridané do aktuálneho obchodu, sa tiež vzťahujú zmluvné podmienky. Najaktuálnejšiu verziu Obchodných podmienok si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, meniť alebo nahrádzať akúkoľvek časť týchto Obchodných podmienok uverejňovaním aktualizácií a/alebo zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny tejto stránky. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po odoslaní akýchkoľvek zmien predstavuje prijatie týchto zmien.

Súhlasom s týmito Obchodnými podmienkami prehlasujete, že ste vo svojom štáte alebo provincii bydliska plnoletý alebo že ste vo svojom štáte alebo provincii bydliska plnoletý a udelili ste súhlas niektorým z vašich maloletých rodinných príslušníkov používať túto stránku.

Naše produkty nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo nepovolené účely ani nesmiete pri používaní služby porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nielen, autorských práv).

Nesmiete prenášať žiadne baktérie alebo vírusy a ani žiadny kód deštruktívnej povahy.

Porušenie ktorejkoľvek z týchto podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie vašich služieb.

Oddiel 2 – Všeobecné podmienky

Rozumiete, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) môže byť prenášaný nezašifrovaný a môže zahŕňať:

a) prenosy cez rôzne siete;
b) zmeny tak, aby boli v súlade s technickými požiadavkami na prepojovacie siete alebo zariadenia a aby sa im prispôsobili.

Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy šifrované.

Súhlasíte, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať alebo využívať akúkoľvek časť služby, používanie služby alebo prístup k službe alebo akýkoľvek kontakt na webovej stránke, prostredníctvom ktorej je služba poskytovaná, bez nášho výslovného písomného súhlasu .

Nadpisy použité v tejto zmluve sú zahrnuté len pre pohodlie a nebudú obmedzovať ani inak ovplyvňovať tieto Obchodné podmienky.

Oddiel 3 – Presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií

Nezodpovedáme za to, ak informácie sprístupnené na tomto webe nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na týchto stránkach slúži len na informačné účely a nesmie sa naň spoliehať ani ho používať ako výhradný základ pre rozhodovanie bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tomto webe je na vaše vlastné riziko.

Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nevyhnutne nie sú aktuálne a slúžia len na referenciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah týchto stránok, ale nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našich stránkach. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našich stránkach.

Oddiel 4 – Úprava služby a cien

Ceny za naše produkty sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo obsah) bez predchádzajúceho upozornenia. Nezodpovedáme voči vám ani voči žiadnej tretej strane za akékoľvek úpravy, zmeny cien, pozastavenie alebo prerušenie služby.

Oddiel 5 – Produkty alebo služby

Niektoré produkty alebo služby môžu byť k dispozícii výhradne online prostredníctvom webových stránok. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a môžu byť vrátené alebo vymenené iba v súlade s našimi zásadami vrátenia.

Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní obmedziť predaj našich produktov alebo služieb na akúkoľvek osobu, geografickú oblasť alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov alebo cien produktov sa môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, podľa nášho výhradného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek prerušiť akýkoľvek produkt alebo službu. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek produktu alebo služby vytvorenej na tomto webe je neplatná, tam kde je to zakázané.

Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iného materiálu, ktorý ste kúpili alebo získali, splní vaše očakávania, ani že chyby v službe budú opravené.

Oddiel 6 – Presnosť informácií o fakturácii a účte

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Môžeme podľa vlastného uváženia obmedziť alebo zrušiť množstvo nakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané pod tým istým zákazníckym účtom, rovnakou kreditnou kartou a/alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a/alebo dodaciu adresu. V prípade, že vykonáme zmenu alebo zrušenie objednávky, môžeme sa pokúsiť vás na to upozorniť kontaktovaním cez e-mail a/alebo na fakturačnú adresu/telefónne číslo uvedené v čase uskutočnenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho výhradného úsudku zdanlivo zadávajú obchodníci, predajcovia a distribútori.

Súhlasíte s tým, že pri všetkých nákupoch uskutočnených v našom obchode poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou vášho účtu a ďalších informácií vrátane vašej e -mailovej adresy a čísiel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a kontaktovať vás podľa potreby. Podrobnejšie informácie nájdete v našich zásadách vrátenia tovaru.

Oddiel 7 – Voliteľné nástroje

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, nad ktorými nemonitorujeme ani nemáme kontrolu ani vstup. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom „tak, ako sú“ a „ako sú k dispozícii“ bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek súhlasu. Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu alebo súvisiacu s vašim používaním voliteľných nástrojov tretích strán.

Akékoľvek používanie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom tejto stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa uistiť, že ste oboznámení s podmienkami poskytovania nástrojov príslušnými poskytovateľmi tretích strán a súhlasíte s nimi.

V budúcnosti môžeme tiež prostredníctvom webovej stránky ponúkať nové služby a/alebo funkcie (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Na tieto nové funkcie a/alebo služby sa tiež vzťahujú tieto Obchodné podmienky.

Oddiel 8 – Odkazy tretích strán

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu zahŕňať materiály od tretích strán.

Odkazy tretích strán na tomto webe vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré s nami nie sú spojené. Nezodpovedáme za skúmanie alebo vyhodnocovanie obsahu alebo presnosti a neručíme za žiadne materiály alebo webové stránky tretích strán ani za akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.

Nezodpovedáme za žiadnu ujmu alebo škody súvisiace s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýchkoľvek iných transakcií uskutočnených v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán. Pred uskutočnením akejkoľvek transakcie si dôkladne prečítajte zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť adresované tretej strane.

Oddiel 9 – Pripomienky používateľov, spätná väzba a ďalšie príspevky

Ak na našu žiadosť odošlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez našej žiadosti odošlete kreatívne nápady, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (spoločne, „komentáre“), súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré nám pošlete. Sme a nebudeme mať žiadnu povinnosť:

(1) dôverne uchovávať akékoľvek pripomienky;
(2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky;
(3) odpovedať na akékoľvek komentáre.

Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, ktorý podľa nášho vlastného uváženia určíme ako nezákonný, urážlivý, výhražný, urážlivý, dehonestujúci, pornografický, obscénny alebo inak závadný alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto Obchodné podmienky.

Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať žiadne právo žiadnej tretej strany vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti ani iných osobných alebo vlastníckych práv. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivé alebo inak nezákonné, urážlivé alebo obscénne materiály ani nebudú obsahovať žiadny počítačový vírus alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Ste výhradne zodpovedný za všetky vaše komentáre a ich správnosť. Nenesieme a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek komentáre, ktoré uverejníte vy alebo akákoľvek tretia strana.

Oddiel 10 – Osobné informácie

Vaše odosielanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Oddiel 11 – Chyby, nepresnosti a vynechania

Občas sa na našich stránkach alebo v službe môžu nachádzať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo vynechania, ktoré môžu súvisieť s popismi produktov, cenami, akciami, ponukami, poplatkami za dodanie produktu, dobami prepravy a dostupnosťou. Vyhradzujeme si právo opraviť všetky chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (vrátane po odoslaní objednávky) nepresné.

Nepreberáme žiadnu povinnosť aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie v službe alebo na akýchkoľvek súvisiacich webových stránkach, vrátane, bez obmedzenia, informácií o cenách, okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon. V službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke by nemal byť použitý žiadny špecifikovaný dátum aktualizácie alebo obnovenia, ktorý naznačuje, že všetky informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke boli zmenené alebo aktualizované.

Oddiel 12 – Zakázané použitia

Okrem ďalších zákazov stanovených v Obchodných podmienkach máte zakázané používať web alebo jeho obsah:

a) na akýkoľvek nezákonný účel;
b) vyzvať ostatných, aby vykonávali nezákonné činy alebo sa na nich zúčastňovali;
c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne predpisy, pravidlá, zákony alebo miestne vyhlášky;
(d) nedodržať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných;
e) obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, očierňovať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnického pôvodu, rasy, veku, národného pôvodu alebo zdravotného postihnutia;
f) predkladať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie;
(g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný druh škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo prevádzku služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok, iných webových stránok alebo internetu;
(h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných;
i) rozosielať spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl, alebo scrape;
j) na akékoľvek obscénne alebo nemorálne účely;
(k) zasahovať do bezpečnostných funkcií služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok, iných webových stránok alebo internetu alebo ich obchádzať.

Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia akéhokoľvek zakázaného použitia.

Oddiel 13 – Zrieknutie sa záruk; obmedzenie zodpovednosti

Nezaručujeme a ani nevyhlasujeme, že vaše používanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bez chýb.

Nezaručujeme, že výsledky, ktoré je možné získať používaním služby, budú presné alebo spoľahlivé.

Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme službu na dobu neurčitú odstrániť alebo ju kedykoľvek zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia.

Výslovne súhlasíte s tým, že vaše používanie alebo neschopnosť používať službu je na vaše výhradné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám boli dodané prostredníctvom služby, sú (pokiaľ nie je výslovne uvedené nami) poskytované „tak, ako sú“ a „ako sú k dispozícii“ na vaše použitie, bez akéhokoľvek vyhlásenia, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implikované, vrátane všetkých implikovaných záruk alebo podmienok predajnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, názvu a neporušovania.

TheAxeThrowing.com s. r. o., naši riaditelia, zamestnanci, pobočky, zástupcovia, dodávatelia, stážisti, subdodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek škody, straty, nároky alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, represívne, špeciálne alebo následné škody akéhokoľvek druhu, vrátane, bez obmedzenia, ušlého zisku, ušlého príjmu, stratených úspor, straty údajov, nákladov na výmenu alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už založených na zmluve, priestupku (vrátane nedbalosti), objektívnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúcich z vášho použitia akejkoľvek služby alebo akýchkoľvek produktov obstaraných pomocou služby, alebo pre akékoľvek iné nároky súvisiace akýmkoľvek spôsobom s vašim používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, vrátane, ale nielen, akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v akomkoľvek obsahu alebo akejkoľvek straty alebo poškodenia akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) uverejneného, ​​prenášaného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, aj keď boli upozornení na ich možnosť. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

Oddiel 14 – Odškodnenie

Súhlasíte s odškodnením, obranou a zaistením neškodnosti stránky TheAxeThrowing.com s. r. o. a naše partnerské a dcérske spoločnosti, pobočky, partnerou, úradníkou, riaditeľa, zástupcov, dodávateľou, poskytovateľou licencií, poskytovateľou služieb, subdodávateľou, dodávateľou, stážistou a zamestnancou, neškodných voči nárokom alebo požiadavkám vrátane primeraných poplatkov za právne služby, ktoré platí tretia strana v dôsledku vášho porušenia týchto Obchodných podmienok alebo dokumentov, ktoré obsahujú referencie, alebo vaše porušenie akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

Oddiel 15 – Oddeliteľnosť

V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto Obchodných podmienok určí ako nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, bude toto ustanovenie napriek tomu vymáhateľné v celom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi a nevymáhateľná časť sa bude považovať za vyňatú z týchto Obchodných podmienok, takéto určenie neovplyvní platnosť a vymáhateľnosť ostatných zostávajúcich ustanovení.

Oddiel 16 – Ukončenie

Záväzky a záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, zostanú v platnosti aj po ukončení tejto dohody na všetky účely. Tieto Obchodné podmienky sú účinné, pokiaľ ich neukončíte vy alebo my. Tieto Obchodné podmienky môžete kedykoľvek vypovedať tým, že nás upozorníte, že už nechcete používať naše služby, alebo keď prestanete používať naše stránky.

Ak podľa nášho výhradného úsudku sa vám to nepodarí alebo sa domnievame, že ste zlyhal dodržiavať akékoľvek podmienky alebo ustanovenia týchto Obchodných podmienok, môžeme tiež túto zmluvu kedykoľvek vypovedať bez predchádzajúceho upozornenia a vy budete zodpovední za všetky splatné sumy vrátane do dátumu  ukončenia; a/alebo vám podľa toho môžeme odoprieť prístup k našim službám (alebo akejkoľvek ich časti).

Oddiel 17 – Celá dohoda

Neschopnosť uplatniť alebo presadiť akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Obchodných podmienok neznamená, že sa zriekneme takéhoto práva alebo ustanovenia.

Tieto Obchodné podmienky a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá, ktoré sme uverejnili na tomto webe alebo v súvislosti so službou, predstavujú úplnú zmluvu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie služby, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, oznámenia a návrhy, ústne alebo písomné, medzi vami a nami (vrátane, ale nielen, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií Obchodných podmienok).

Akékoľvek nejasnosti vo výklade týchto Obchodných podmienok nebudú vykladané proti navrhovateľovi.

Oddiel 18 – Rozhodujúce právo

Tieto Obchodné podmienky a akékoľvek samostatné zmluvy, ktorými vám poskytujeme služby, sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi Slovenska.

Oddiel 19 – Zmeny zmluvných podmienok

Najaktuálnejšiu verziu Obchodných podmienok si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke.

Vyhradzujeme si právo na základe vlastného uváženia aktualizovať, meniť alebo nahrádzať akúkoľvek časť týchto Obchodných podmienok uverejňovaním aktualizácií a zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať naše webové stránky, či neobsahujú zmeny. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na našu webovú stránku alebo službu po odoslaní akýchkoľvek zmien v týchto podmienkach služby predstavuje prijatie týchto zmien.

Oddiel 20 – Kontaktné informácie

Otázky týkajúce sa zmluvných podmienok nám zasielajte na adresu axe@theaxethrowing.com.

Partneri